sut mae'n gweithio

sut mae’n gweithio

Mae maethu ym Mhowys yn llawer mwy cysylltiedig nag y byddech chi’n ei feddwl, gyda rhwydwaith pwrpasol sy’n darparu arbenigedd, cefnogaeth broffesiynol ac arweiniad pryd bynnag y bydd ei angen arnoch.

Mae gennyn ni ddwy swyddfa, un yn y Drenewydd ac un yn Aberhonddu, felly dydy ein tîm byth yn bell iawn i gynnig cefnogaeth ac mae’r tîm ar gael dros y ffôn, neges destun neu e-bost.

Rydyn ni’n gweithio’n agos gyda gweithwyr proffesiynol ac asiantaethau eraill sy’n ymwneud â bywydau ein plant a’n pobl ifanc ym Mhowys, ac mae llawer o gydweithwyr yn gweithio yn yr un swyddfa felly maen nhw ar gael yn rhwydd.

Mae gennyn ni aelod amser llawn o’r tîm sy’n gallu darparu cyngor a gwybodaeth am faterion ariannol sy’n ymwneud â maethu, a dau aelod o’r tîm sy’n gallu darparu cefnogaeth ymarferol i’ch plant chi a’r bobl ifanc rydych chi’n gofalu amdanyn nhw.

gwell gyda’n gilydd

Rydyn ni’n gweithio’n agos gyda gweithwyr proffesiynol ac asiantaethau eraill sy’n ymwneud â bywydau ein plant a’n pobl ifanc ym Mhowys, ac mae llawer o gydweithwyr yn gweithio yn yr un swyddfa felly maen nhw ar gael yn rhwydd.

Gan ein bod yn rhan o grŵp cydweithredol o ddarparwyr nid-er-elw awdurdodau lleol, mae Maethu Cymru Powys yn rhoi pobl wrth galon popeth. Rydyn ni’n sicrhau bod yr un fframwaith a hyfforddiant yn cael eu cynnig i bawb ledled Cymru.

beth sy'n ein gwneud ni'n wahanol?

Dydyn ni ddim yn asiantaeth faethu gyffredin. Maethu Cymru yw’r rhwydwaith cenedlaethol o 22 o dimau maethu’r Awdurdodau Lleol ar hyd a lled y wlad.

Mae hyn yn rhoi persbectif cenedlaethol i ni, ond rydyn ni’n canolbwyntio ar y lleol. O ran gwneud y gorau dros bob plentyn yn ein gofal, rydyn ni’n edrych ar gynnal cyfeillgarwch, ysgolion, clybiau a chymunedau. Rydyn ni’n ceisio blaenoriaethu cadw plant mewn lleoedd lleol, cyfarwydd, maen nhw’n eu hadnabod ac yn eu caru, pan mae hynny’n iawn iddyn nhw.

Mae’n ymwneud â chynnal hunaniaeth ac ymdeimlad o ‘hunan’. Mae’n ymwneud â deall, gofalu a gwneud yr hyn sydd orau i bob plentyn unigol. Ac fel gofalwr maeth gyda Maethu Cymru, chi sy’n gwneud hynny’n bosibl.

mwy o wybodaeth am maethu cymru powys:

young boy playing cards and smiling

dod yn ofalwr maeth

cysylltwch â ni

  • Cyngor Powys yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio wrth i ni arfer ein hawdurdod swyddogol ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddibenion eraill. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data yn ôl yr angen er mwyn cyflawni tasg gyhoeddus. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Powys yn defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd.