maethu ym mhowys

cydweithio i adeiladu gwell dyfodol i blant lleol

maethu ym mhowys

Ni yw Maethu Cymru Powys, rhan o’r rhwydwaith cenedlaethol o 22 gwasanaeth maethu nid-er-elw’r Awdurdodau Lleol yng Nghymru.

Mae Powys yn gwasanaethu ardal wledig fawr yng nghalon Cymru ac mae ein trefi marchnad yn fywiog gyda digon i bobl ifanc eu mwynhau.

sut mae’n gweithio

Mae cychwyn ar eich taith tuag at ofal maeth yn haws na’r ydych yn ei feddwl. Mae rhagor o wybodaeth am sut mae’n gweithio ar gael yma.

pwy all faethu?

Mae unrhyw un sydd ag ystafell wely sbâr yn gymwys i faethu ym Mhowys. Mae ein gofalwyr maeth yn dod o amrywiaeth o gefndiroedd. Allech chi fod nesaf?

pwy all faethu

cwestiynau cyffredin

Sut mae maethu ym Mhowys yn gweithio? Beth allwch chi ei ddisgwyl? Mae’r atebion ar gael yma.

dysgwch mwy

y broses

Mae cychwyn ar eich taith fel gofalwr maeth mor syml ag anfon un neges e-bost neu wneud un galwad ffôn syml. Ar ôl i chi gysylltu, byddwn ni’n bwrw iddi.

y broses

pam maethu gyda ni

Mae’n ymwneud â darparu lle diogel a chariadus i’w alw’n gartref. Gwneud gwahaniaeth go iawn i’r bobl ifanc a’r plant sydd wrth galon ein cymuned.

cefnogaeth a manteision

Mae gennyn ni ddau gynllun mentora sy’n cefnogi gofalwyr maeth; un drwy’r broses
fabwysiadu, a’r llall i gefnogi gofalwyr newydd yn ystod y misoedd cyntaf ar ôl iddyn
nhw gael eu cymeradwyo. Hefyd, mae gennyn ni amrywiaeth o fanteision ariannol
cystadleuol. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma.

Training icon

dysgu a datblygu

Agreement icon

cymuned faethu leol

First Steps icon

cymorth ariannol a lwfansau

Discussion icon

cefnogaeth broffesiynol

amser stori

pobl go iawn, straeon go iawn

Dysgwch beth mae maethu yn ei olygu gan ofalwyr maeth ym Mhowys.

dod yn ofalwr maeth

Ydych chi’n meddwl sut mae dod yn ofalwr maeth ym Mhowys? Mae’n haws na’r ydych chi’n ei feddwl, a gallwch ddechrau arni heddiw, drwy anfon e-bost.

Rydyn ni’n sicrhau bod pob plentyn yn cael ei leoli gyda gofalwyr sy’n gallu cynnig sefydlogrwydd a diogelwch mewn cartref cynnes, diogel a llawn gofal, er mwyn creu dyfodol cadarnhaol i blant Powys.

young boy playing cards and smiling

dod yn ofalwr maeth

cysylltwch â ni

  • Cyngor Powys yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio wrth i ni arfer ein hawdurdod swyddogol ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddibenion eraill. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data yn ôl yr angen er mwyn cyflawni tasg gyhoeddus. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Powys yn defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd.