ffyrdd o faethu

mathau o faethu

mathau o ofal maeth

Does unman yn debyg i gartref, medden nhw, ac rydyn ni’n cytuno’n gryf. Gall cartref fod yn rhywle lle mae plentyn yn teimlo’n ddiogel, yn gallu chwerthin a rhannu ei freuddwydion. Rhywle lle mae’n dysgu ac yn tyfu fel person ifanc.

Mae cartrefi maeth yn cynnig lle i feithrin plentyn fel hyn ac er bod pob math o gartrefi maeth ar gael, mae hyn yn gyffredin i bob un.

Gall maethu olygu noson oddi cartref, seibiant rheolaidd ar benwythnosau neu rywle mwy parhaol. Mae’n ateb hyblyg i ddiwallu anghenion plentyn.

gofal maeth tymor byr

family sitting around a table playing games

Gall gofal maeth tymor byr olygu unrhyw beth o ychydig oriau i flwyddyn; mae’n darparu sicrwydd a chariad am gyfnod byrrach.

Mae gofalwyr maeth tymor byr yn darparu lle diogel i bobl ifanc tra byddwn ni’n gweithio i sicrhau eu cynlluniau mwy hirdymor. Mae’n golygu eich bod chi yno i ddarparu cysondeb pan fydd ei angen arnyn nhw ac i’w helpu ar eu taith.

young boy standing and smiling

Efallai eich bod yn meddwl na fydd lleoliad tymor byr yn arwain at newid mawr, ond fe fydd. Mae’n golygu eich bod yn rhan o rywbeth gwych i’r plentyn ac mae hyd yn oed seibiant byr yn gwneud byd o wahaniaeth i blentyn mewn gofal maeth.

gofal maeth tymor hir

family playing at the park

Dydy rhai plant maeth neu bobl ifanc ddim yn gallu byw gartref, felly dyna lle mae cartref maeth tymor hwy yn bwysig. Mae hyn yn golygu teulu newydd; lle newydd i dyfu a datblygu ynddo.

Mae ein tîm yn cymryd amser i baru lleoliadau gofal maeth tymor hir oherwydd mae’n bwysig dod o hyd i’r cyfatebiad cywir, un a fydd yn para cyhyd ag y bydd ei angen. I berson ifanc neu blentyn mewn gofal maeth tymor hir, mae’n golygu dyfodol gwell diolch i deulu maeth sefydlog a chariadus.

mathau arbenigol o ofal maeth

Mae sawl math o ofal maeth tymor byr a thymor hir, gan gynnwys rhai mathau mwy arbenigol ar gyfer plant a phobl ifanc sydd ag anghenion penodol. Mae’r rhain yn cynnwys y canlynol:

family sitting around a bench smiling

seibiant byr

Mae seibiant byr yn wych i ofalwyr a phlant; yn rhoi cyfle i bob un ohonon ni i gael hoe a seibiant. Gallai seibiant byr olygu aros dros nos, mynd am benwythnos neu ddiwrnod allan.

Mae hefyd yn cael ei alw’n ‘ofal cymorth’. Mae’r math hwn o ofal maeth weithiau’n cael ei gynllunio ymlaen llaw a gall fod mor rheolaidd ag sydd ei angen ar y plentyn a’i deulu. Mae gofalwyr maeth tymor byr yn dod aelodau sefydlog o deulu estynedig y plentyn, gan gynnig newid bach iddo, cyfle i gael profiadau newydd a chyfle i ddatblygu fel unigolyn.

family laughing together

rhiant a phlentyn

Mae lleoliadau rhiant a phlentyn yn fath unigryw o leoliad gofal maeth sy’n eich paru chi â rhiant a’i blentyn ifanc. Mae’n gyfle i helpu i feithrin y ddwy genhedlaeth, dangos tosturi a gofalu amdanyn nhw, gan ddysgu sgiliau newydd iddyn nhw ar yr un pryd. Mae’n gyfle i siapio’r genhedlaeth nesaf sy’n byw ym Mhowys hefyd.

family playing at the park

gofal therapiwtig

Mae gofal maeth therapiwtig ar gyfer plant sydd ag anghenion mwy cymhleth, ac mae hyn yn darparu gwahanol fath o ofal iddyn nhw. Os ydych chi’n dewis maethu plentyn sydd angen gofal therapiwtig, byddwn bob amser yno i roi cefnogaeth ychwanegol i chi a’ch teulu.

young boy playing cards and smiling

dod yn ofalwr maeth

cysylltwch â ni

  • Cyngor Powys yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio wrth i ni arfer ein hawdurdod swyddogol ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddibenion eraill. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data yn ôl yr angen er mwyn cyflawni tasg gyhoeddus. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Powys yn defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd.