pam maethu gyda ni?

cefnogaeth a manteision

cyllid a lwfansau

Yma ym Maethu Cymru Powys, rydyn ni’n falch o’r gefnogaeth barhaus rydyn ni’n ei chynnig i bob un o’n gofalwyr maeth ac rydyn ni’n teimlo bod ein lwfans maethu yn gystadleuol iawn.

Er enghraifft, mae rhai Gofalwyr Maeth ym Mhowys yn derbyn rhwng £12,115 a £31,742 y flwyddyn ar hyn o bryd.

buddion eraill

Mae mwy o fanteision i fod yn ofalwr maeth nag y byddech chi’n ei feddwl. Yn ogystal â’r gefnogaeth a’r lwfansau y soniwyd amdanyn nhw eisoes, ym Mhowys, byddwch hefyd yn cael y canlynol:

  • Aelodaeth o’r Rhwydwaith Maethu.
  • Cerdyn llyfrgell i ofalwyr

ymrwymiad cenedlaethol maethu cymru

Ac mae mwy! Mae Ymrwymiad Cenedlaethol Maethu Cymru yn rhoi pecyn cymorth i bob tîm Maethu Cymru ar gyfer pob un o’n gofalwyr maeth.

Os byddwch yn penderfynu ymuno â theulu Maethu Cymru, gallwch fwynhau’r buddion canlynol;

un tîm

Mae ein tîm Maethu Cymru Powys wedi’i wreiddio’n ddwfn yn y gymuned, sy’n golygu y byddwn yn cydweithio â chi a’r plant yn eich gofal fel un gwasanaeth cyfun. Fel rhan annatod o’n tîm, byddwch bob amser yn cael eich parchu, eich gwerthfawrogi a’ch cynnwys, ac yn rhydd i rannu eich syniadau.

Mae dod yn rhan o dîm Maethu Cymru Powys yn golygu eich bod yn ymuno â’r tîm sy’n gyfrifol am bob plentyn yn ein cymuned leol sy’n cael gofal maeth. Rydyn ni’n gweithio gyda’n gilydd i sicrhau bod pob plentyn a pherson ifanc yn aros yn lleol yn eu hardal, sy’n ein gwneud ni’n unigryw fel gwasanaeth gofal maeth.

dysgu a datblygu

Fel rhan o’n haddewid i chi fel gofalwr, byddwn yn eich helpu i dyfu a datblygu yn eich rôl. Rydyn ni wedi creu fframwaith o hyfforddiant, cyrsiau ac addysg bellach yn bwrpasol i sicrhau eich bod chi, a’r rheini sydd yn eich gofal, yn cael y budd mwyaf.

Byddwn yn darparu’r holl adnoddau y bydd eu hangen arnoch i wneud yn siŵr eich bod yn teimlo’n hyderus ac yn abl wrth ddiwallu anghenion y plant a’r bobl ifanc yn eich gofal. A dydy hyn ddim yn dod i ben ar ôl i chi orffen gofalu am blentyn.

Byddwch yn adeiladu ar sgiliau trosglwyddadwy ac yn cael profiadau gwerthfawr yn eich bywyd, gan helpu i gynllunio ar gyfer y dyfodol.

cefnogaeth

Ar ôl i chi ymuno â thîm Maethu Cymru Powys, fyddwch chi byth ar eich pen eich hun.

Mae gennyn ni weithwyr cymdeithasol medrus a phrofiadol wrth law i’ch helpu chi a’ch teulu cyfan, pan fydd ei angen arnoch fwyaf. Byddwch hefyd yn cael mynediad at ein grwpiau cefnogi lleol, pob un wedi’i greu i ddiwallu anghenion gwahanol ein gofalwyr maeth. O grwpiau rhieni sengl i rieni maeth arbenigol, byddwch yn ymuno â llu o gymunedau newydd a all helpu i rannu eich profiadau.

Mae Maethu Cymru Powys yn cynnig cefnogaeth broffesiynol a therapi i chi a’ch plentyn, gan eich annog chi i rannu, gwrando a siarad am sut rydych chi’n teimlo. Mae ein tîm wrth law ddydd a nos – pryd bynnag y bydd arnoch chi angen siarad, rydyn ni bob amser yn hapus i wrando.

y gymuned faethu

Mae ein cymuned ym Mhowys wrth galon popeth a phan fyddwch yn ymuno â ni, byddwch yn cael eich gwahodd i lu o ddigwyddiadau a gweithgareddau gyda theuluoedd maeth eraill.

Byddwch yn cael cyfle i greu atgofion newydd, gwneud ffrindiau newydd a phrofi pethau newydd i chi ac i’ch plentyn maeth.

Mae ymuno â Maethu Cymru Powys yn golygu y byddwch chi’n dod yn aelod o’r Rhwydwaith Maethu (TFN) a Chymdeithas Maethu a Mabwysiadu (AFA) Cymru am ddim Mae’r sefydliadau arbenigol hyn yn cynnig llawer iawn o gyngor a chefnogaeth annibynnol.

young boy standing and smiling

llunio’r dyfodol

Mae taith pob plentyn a pherson ifanc mewn gofal maeth hyd yma yn bwysig, ond dim mor bwysig â’r un nesaf. Fel tîm, rydyn ni'n canolbwyntio ar eu potensial nawr ac yn y dyfodol, gan ollwng gafael ar y gorffennol. Fel un o’n gofalwyr maeth, bydd gennych chi ran hollbwysig i’w chwarae yn y gwaith o lunio eu dyfodol hefyd.

Fel gofalwr maeth i Maethu Cymru, byddwch hefyd yn cael cyfle i ddweud eich dweud. Gyda chyfleoedd rheolaidd i gael dylanwad ac ymgynghori â’n timau ehangach ym Maethu Cymru, bydd eich profiadau eich hun yn helpu i lunio’r dyfodol i ni i gyd.

young boy playing cards and smiling

cymryd y cam cyntaf

cysylltu â’n tîm maethu cymru lleol

  • Cyngor Powys yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio wrth i ni arfer ein hawdurdod swyddogol ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddibenion eraill. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data yn ôl yr angen er mwyn cyflawni tasg gyhoeddus. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Powys yn defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd.